آمار تفکیکی اقامت ایرانی‌ها در پرتغال سال 2019

Ajuda, Lisboa
عکس از: lisboheme - Instagram

آمار تفکیکی اقامت ایرانی‌ها در شهرهای پرتغال برای سال 2019 به شرح زیر است:

منطقه

کل

مرد

زن

تمام مناطق

1099

605

494

اویرو

103

61

42

بژا

0

۰

0

براگا

114

68

46

براگانزا

1

۱

۰

کاستلو برانکو

19

14

5

کویمبرا

60

26

34

اوورا

6

2

4

فارو

82

42

40

گوآردا

۰

۰

۰

لیریا

8

4

4

لیسبون

449

253

196

پرتالگره

3

3

۰

پورتو

164

88

76

سانتارم

5

۳

۲

ستوبال

76

36

40

ویانا دو کاستلو

2

1

۱

ویلا رئال

2

۰

2

ویزیو

۱

۱

۰

آزور

1

0

۱

مادیرا

3

۲

1

منبع: وزارت خارجه پرتغال (SEF)

ثبت دیدگاه