آمار تفکیکی اقامت خارجی‌ها در پرتغال سال ۲۰۱۸

لیسبون
عکس از: _rawportugal - Instagram

آمار تفکیکی اقامت خارجی‌ها در شهرهای پرتغال برای سال ۲۰۱۸ به شرح زیر است:

منطقه کل مرد زن
تمام مناطق ۴۸۰۳۰۰ ۲۳۷۴۶۶ ۲۴۲۸۳۴
اویرو ۱۳۴۴۸ ۶۲۸۴ ۷۱۶۴
بژا ۹۷۳۱ ۵۷۰۱ ۴۰۳۰
براگا ۱۴۰۹۰ ۶۵۷۲ ۷۵۱۸
براگانزا ۳۲۷۳ ۱۶۰۴ ۱۶۶۹
کاستلو برانکو ۴۳۱۸ ۲۲۳۲ ۲۰۸۶
کویمبرا ۱۲۶۷۳ ۶۰۷۹ ۶۵۹۴
اوورا ۴۲۴۴ ۲۲۰۲ ۲۰۴۲
فارو ۷۷۴۸۹ ۳۹۶۷۶ ۳۷۸۱۳
گوآردا ۲۱۷۱ ۱۰۴۳ ۱۱۲۸
لیریا ۱۷۳۸۹ ۸۷۱۲ ۸۶۷۷
لیسبون ۲۱۳۰۶۵ ۱۰۵۷۴۸ ۱۰۷۳۱۷
پرتالگره ۲۴۴۹ ۱۲۰۰ ۱۲۴۹
پورتو ۳۲۶۱۴ ۱۵۰۶۰ ۱۷۵۵۴
سانتارم ۱۱۶۰۶ ۵۶۵۳ ۵۹۵۳
ستوبال ۴۰۲۰۹ ۱۹۱۳۲ ۲۱۰۷۷
ویانا دو کاستلو ۳۷۰۶ ۱۸۸۱ ۱۸۲۵
ویلا رئال ۲۳۰۳ ۱۱۰۱ ۱۲۰۲
ویزیو ۴۳۳۹ ۲۰۸۸ ۲۲۵۱
آزور ۳۶۰۵ ۱۸۳۷ ۱۷۶۸
مادیرا ۷۵۷۸ ۳۶۶۱ ۳۹۱۷

منبع: وزارت خارجه پرتغال (SEF)

ثبت دیدگاه