آمار تفکیکی اقامت خارجی‌ها در پرتغال سال 2019

لیسبون
عکس از: _rawportugal - Instagram

آمار تفکیکی اقامت خارجی‌ها در شهرهای پرتغال برای سال 2019 به شرح زیر است:

منطقه

کل

مرد

زن

تمام مناطق

590348

296417

293931

اویرو

16531

7867

8664

بژا

12175

7525

4650

براگا

18238

8711

9527

براگانزا

4159

1988

2171

کاستلو برانکو

5888

3110

2778

کویمبرا

15530

7449

8081

اوورا

4505

2340

2165

فارو

92603

48327

44276

گوآردا

2399

1181

1218

لیریا

21436

10857

10579

لیسبون

260503

130900

129603

پرتالگره

2532

1255

1277

پورتو

42353

19829

22524

سانتارم

14175

7228

6947

ستوبال

51983

25313

26670

ویانا دو کاستلو

4789

2495

2294

ویلا رئال

2573

1218

1355

ویزیو

5491

2692

2799

آزور

3899

1982

1917

مادیرا

8586

4150

4436

منبع: وزارت خارجه پرتغال (SEF)

ثبت دیدگاه