پرتغال جزو ده کشور برتر ادغام مهاجران در جامعه


براساس شاخص ادغام مهاجران (MIPEX) در 2020، پرتغال جزو 10 کشور برتر در سیاست‌های ادغام مهاجران است. طبق این شاخص، مبارزه با تبعیض و تلاش برای اتحاد خانواده از نقاط قوت کشور پرتغال است. براساس این شاخص، پرتغال در سال‌های اخیر، در حال بهبود مداوم سیاست‌های ادغام خود است. سیاست های ادغام پرتغال در همه...