آب و هوای پرتغال: نگاهی به سرزمین اصلی و جزایر


آب و هوا از جمله عواملی است که می‌تواند یک مکان را به فضایی لذت بخش یا غیرقابل تحمل تبدیل کند. پس چه قصد سفر و چه قصد اقامت در کشوری را داشته باشید، حتما از آب و هوای آن کشور مطلع شوید. پرتغال از جمله کشورهای گردشگرپذیر و مهاجرپذیر است. بنابراین شرایط اقلیمی...