اصطلاحات زبان پرتغالی

اصطلاحات زبان پرتغالی به همراه المان های کشور پرتغال و پرچم

اصطلاحات زبان پرتغالی از مهمترین اطلاعاتی است که قبل و بعد از اخذ اقامت پرتغال باید از آنها مطلع شوید تا بتوانید زندگی آسانی را برای خود در این کشور رقم بزنید. از جمله مهمترین اصطلاحاتی که در مکالمات خود با مسئولان پرتغالی خواهید شنید، اصطلاحات تخصصی نوشته شده در جدول زیر هستند. این جدول برای افرادی که قصد مهاجرت به پرتغال را دارند یا به تازگی اقامت پرتغال را دریافت کرده اند، بسیار کاربردی است. با گلدن وست همراه شوید تا با اصطلاحات زبان پرتغالی آشنا شوید.

اصطلاحات رایج زبان پرتغالی

اختصارها

پرتغالی

انگلیسی

فارسی

CC

Cartao dc Cidadao

Citizen Card

کارت شهروندی

ACT

Autoridade para as Condicocs do Trabalho

Authority for Working Conditions

اداره شرایط کار

MB

Multibanco

ATM

عابر بانک

AL

Alojamento local

Local accommodation

محل اقامت محلی

CIVA

Codigo do Imposto sobre o Valor Acresccntado

Value Added Tax Code

قانون مالیات بر ارزش افزوده

BI

Bilhete de Identidade

Identity card

کارت شناسائی

EDP

Energias de Portugal

Energies Portugal

انرژی پرتغال

IRN

Instituto dos Registos e Notariado

Institute of Registtries and Notaries

موسسه ثبت اسناد

DGS

Direcao-Geral da Saude

Directoratc-General for Health

اداره کل بهداشت

CP

Comboios de Portugal

Trains if Portugal

قطار پرتغال

NIF

Numcro de idcrtificacao fiscal

tax identification number

شماره شناسائی مالیات

NIPC

Numcro Identificacao de Pessoa Coletiva

Legal Person identifiction Number

شماره شناسایی شخص حقوقی

PSP

Policia  De Seguranca Publica

Public Security Police

پلیس امنیت عمومی

NISS

Numero de Identificacao de Seguranca Social

Social Security Identifiction Number

شماره شناسائی تامین اجتماعی

PJ

Policia Judiciaria

Judiciary Police

پلیس قضائی

SIS

Servico Informacoes de Seguranca

Security Information service

سرویس اطلاعات امنیتی

IMI

Imposto Municpal Sobre Imovcis

Property tax

مالیات بر املاک

CTT

Correios de Portugal

Portugal Post Office

اداره پست پرتغال

IRS

Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Singulares

Income Tax on  Individuals

مالیات بر درآمد افراد

NIB

Numero de Identificacao Bancaria

Bank Identification Number

شماره شناسایی بانک

ثبت دیدگاه