پروژه شماره یک در فاز ساخت:
پروژه از سال ۲۰۱۹ شروع شده و اکنون پس از تخریب کل بنا در حال ساخت مجدد می باشد.
ساختمان فوق در ۳۰ متری مرکز آویرو و در قلب بافت تاریخی و تجاری شهر می باشد.
هدف : ساخت یک ساختمان ۵ طبقه (طبقه منفی یک و همکف به عنوان رستوران و طبقه دوم و سوم و چهارم به عنوان هاستل یا آپارتمان تک واحدی)

پروژه دوم مربوط به شهر ساحلی Ilhavo

Algarveشهر کویمبرا در پرتغال